De diensten van Contek Serooskerke

Werkzaamheden die we voor u uitvoeren in Zeeland

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden die we voor u uitvoeren. Wilt u meer informatie over onze diensten of een vrijblijvende offerte aanvragen? Bel 0118-594195 of stuur ons een bericht.

Aanvraag vergunning

Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen flink verruimd, maar ze verschillen nog per locatie. Contek adviseert u en toetst uw (ver)bouwplannen aan de criteria voor vergunningsvrij bouwen (Bijlage II van het besluit omgevingsrecht BOR). Indien de plannen toch vergunningsplichtig zijn, kunnen wij voor u een omgevingsvergunning verzorgen, bijvoorbeeld voor: nieuwbouw, verbouw, renovatie, slopen, monumenten, brandveiligheid en milieu.

Per 1 oktober 2010 zijn bovenstaande vergunningen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) gebundeld tot één omgevingsvergunning. De tekeningen en berekeningen die de basis vormen van uw aanvraag, moeten voldoen aan de wettelijke eisen en besluiten van de gemeente. Naast deze basis kunnen aanvullende onderzoeken en rapportages geëist worden zoals een Ruimtelijke Onderbouwing.

Schetsontwerp

In deze eerste stap worden uw wensen visueel gemaakt in een tekening: een ruwe voorlopige vorm van het bouwplan. Contek vertaalt uw ideeën zo goed mogelijk in een ontwerp dat past binnen het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en het bouwbesluit (BB2012).

Eventueel vertalen wij uw wensen in meerdere varianten of een 3D-impressie. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden binnen de besluiten en regels van de overheid.

Advies en vooroverleg
In de schetsontwerpfase denken wij met u mee over zaken als materiaalgebruik, effectieve bouwwijze, uitvoerbaarheid, duurzaamheid en bouwkostenbeheersing. Vaak kunnen aannemers al een passende offerte maken aan de hand van een schetsontwerptekening.

Het schetsontwerp zal in een concept-omgevingsvergunning voorgelegd worden aan de gemeente. Deze zal het plan voorleggen aan de welstandscommissie en toetsen aan het bestemmingsplan.

Bouwkundig tekenwerk

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn diverse tekeningen vereist. Contek tekent, denkt en werkt uw wensen bouwkundig uit van schetsontwerp (SO) tot uitvoeringsontwerp (UO). Hieronder een overzicht van ons tekenwerkaanbod:

 • Schetsontwerp, voorlopig ontwerp (SO & VO): bestaande en nieuwe situatie, plattegronden, gevels, doorsneden en situering.
 • Definitief ontwerp (DO): vergunningsaanvraag tekening, definitief ontwerp, ventilatieoverzicht, brandveiligheid en bouwbesluittoetsing.
 • Constructieve plattegronden: fundering, palenplan (indien onderheid), vloerconstructie, kap- of platdakconstructie
 • Installatie plattegronden: riolering en (mechanische) ventilatie.
 • Detaillering: diverse aansluitingen uitgewerkt op detail niveau.
 • Uitvoeringsgereed ontwerp (UO): DO uitwerken tot werktekeningen, kozijnoverzichten, werkplaatstekeningen voor onder meer staal, hout en beton.
 • Civiel tekenwerk: kleinschalige projecten. Onder meer bruggen, trappen en damwanden.

Constructieberekening

Wij verzorgen constructieberekeningen (statistisch) voor o.a. de volgende elementen:

 • Funderingen - ringbalken, heipalen
 • Staalconstructies - liggers, spanten
 • Betonconstructies - betonvloeren, kelderconstructies
 • Houtconstructies

Programmatuur:
Matrix ver. 5.2 rekensoftware (MatrixFrame, MatrixTools en Matrix Geo)

MatrixFrame – Vlakke platen (FEM):
Met het MatrixFrame worden onder meer betonconstructies uitgerekend met een tweedimensionaal platen programma. De constructie wordt zodanig berekend dat de belastingen in twee (2D) richtingen afgedragen worden. Zodoende kan met minder wapening een aan de normen geldende constructie geconstrueerd worden.

Voor de eindgebruiker kan dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Met deze berekening kun u zich prijstechnisch onderscheiden van andere aanbieders als u een offerte opmaakt. Vergroot uw scoringskans op offertes door met bouwkundig advies- en tekenbureau Contek samen te werken.

Bouwfysica

Wij verzorgen bouwfysische en bouwbesluitberekeningen gebaseerd op het Bouwbesluit (BB2012) en de NEN voor onder meer de volgende elementen:

 • oppervlakte:  verblijfs- en gebruiksoppervlakte, 55%-regel, volgens NEN 2580
 • ventilatieberekening: ventilatiecapiciteit volgens NEN 1087
 • spuiventilatieberekening: afvoer van verontreinigde binnenlucht volgens NEN 1087
 • daglichtberekening: controle percentage daglichttoetreding volgens NEN-2057
 • RC-waarde berekening: isolatiewaarde volgens NEN 1068
 • dauwpuntberekening

Warmtedetectie
Ook verzorgen wij warmtedetectieonderzoek met behulp van een FLIR i3 infraroodcamera. We maken inzichtelijk waar in uw woning koudebruggen voorkomen en geven advies hoe u deze kunt oplossen.

Per 1 januari 2015 zijn de eisen met betrekking tot energiezuinigheid van gebouwen gewijzigd. Zowel de EPC als Rc is aangescherpt. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in tussenstappen naar (bijna) energieneutraal bouwen in 2020 wordt toegewerkt.

Ruimtelijke onderbouwing

Voor bestemmingsplanwijzigingen verzorgen wij ruimtelijke onderbouwingen. In deze onderbouwing worden de effecten van de bestaande en nieuwe situatie op de omgeving geanalyseerd met diverse onderzoeken. De onderstaande onderzoeken kunnen bijvoorbeeld in een ruimtelijke onderbouwing opgenomen worden:

 • archeologie en cultuurhistorie
 • bodem- en waterkwaliteit
 • externe veiligheid
 • flora en fauna
 • geluid
 • geurhinder
 • landschappelijke inpassing
 • luchtkwaliteit
 • verkeer en parkeren

Bestek en werkomschrijving

Wij verzorgen bestek en werkomschrijvingen voor nieuwbouw-, verbouw- of renovatieprojecten. In een bouwkundig bestek of werkomschrijving wordt uw bouwplan uitgewerkt tot een uitgebreide omschrijving voor de uitvoering. Onderstaande punten zijn voorbeelden van zaken die worden opgenomen in een werkomschrijving:

 • materialen
 • werkwijze
 • keurmerken
 • voorwaarden
 • betalingstermijnen
 • stelposten
 • start- en opleverdatum

Op basis van een werkomschrijving, tekeningen en bestekken kunnen aannemers en installateurs een gerichtere prijsaanbieding doen en zal de interpretatie van de aannemer een kleinere rol spelen bij de prijsvorming. Desgewenst verzorgen wij de uitnodiging van aannemers en installateurs, evenals de inschrijving en aanbesteding.

 

EPG- en MPG-berekening

Bij nieuwbouw moet worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan de in het bouwbesluit beschreven minimumeis van de energieprestatie. Contek adviseert u hierover en toetst of uw ontwerp voldoet aan de EPC-eis.

Per 1 juli 2012 dient de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen berekend te worden met behulp van de bepalingsmethode volgens NEN-7120. De eisen met betrekking tot energiezuinigheid van gebouwen zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Zowel de EPC als Rc zijn aangescherpt. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in tussenstappen naar (bijna) energieneutraal bouwen in 2020 wordt toegewerkt.

Bij nieuwbouw van een woonfunctie (woning of woongebouw) of kantoorfunctie (vanaf 100m²) moet de milieubelasting van de in het gebouw gebruikte materialen worden berekend. Op dit moment zijn er nog geen eisen gesteld aan de uitkomst van deze berekening, maar de berekening zelf is wel vereist bij de vergunningaanvraag.

Programmatuur:

 • Uniec 2.2 energieprestatie woningbouw en utiliteitsbouw

Berekening Energie-Index

De Energie-index van een woning drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. Contek kan de Energie-Index opstellen voor zowel verhuurders als particuliere eigenaren van woningen. Bij sociale-huurwoningen worden punten toegekend om de maximale huur vast te stellen. Energiezuinige woningen krijgen meer huurpunten.

Verschil tussen Energie-Index en energielabel
De Energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van de woning en welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn.

Het definitieve energielabel is gebaseerd op 10 kenmerken van de woning. Dit geeft een goede eerste indruk van de energiezuinigheid. Het is minder geschikt om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en om vast stellen of uw woning geschikt is om duurzame energie op te wekken.

Tegelijk met de Energie-Index ontvangt de verhuurder of particulier (gratis) het definitieve energielabel, dat verplicht is bij de overdracht van een woning. Het energieprestatiecertificaat (uitgereikt tot 1 januari 2015) en het huidige energielabel blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Bron: Rijksoverheid, 2015

Programmatuur:
Uniec 2.2 Energie-Index woningbouw

 

Bouwbegeleiding en toezicht

Tijdens het bouwproces is het van belang dat het project gerealiseerd wordt binnen de afgesproken prijs en tijd. Ook moet het project voldoen aan de vooraf opgestelde eisen. Contek Serooskerke in Zeeland begeleidt, controleert en houdt toezicht op uw bouwproces vanaf start uitvoering tot oplevering. Bijvoorbeeld:

 • meer- en minderwerkcontrole
 • bouwvergaderingen
 • controle op kwaliteit
 • controle op materiaalgebruik
 • controle op de constructie, zoals betonwapening
 • verzorgen aanbesteding

Detachering

Het is ook mogelijk om onze medewerkers te detacheren. Onder meer een aantal grote ingenieursbureaus maken van deze dienst gebruik. Grote(re) projecten kunnen in teamverband met uw medewerkers uitgevoerd worden.

Doordat wij volgens uw bedrijfsstandaard werken, zijn de lijnen korter en wordt er efficiënter gewerkt. Ook zal dit de communicatie ten goede komen. Al met al zullen de voordelen van detachering zich vertalen naar een beter rendement.